Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Działania przestępców i ich wspólników podejmowane w celu ukrycia pochodzenia dochodów z przestępstwa lub przeznaczenia pieniędzy pochodzących z legalnych lub nielegalnych źródeł na cele terrorystyczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla solidności, integralności i stabilności instytucji kredytowych i finansowych oraz dla zaufania do całego systemu finansowego. Każdy podmiot zobowiązany,powinien posiadać strategię, środki kontroli oraz procedury służące skutecznemu ograniczaniu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Nasze usługi:​

Strategia

Przygotujemy dla Państwa zestaw wewnętrznych strategii, środków kontroli, procedur, wspierających zarządzanie procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ocena ryzyka

Opracujemy dla Państwa wzorcowe praktyki dotyczące zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem czynników niższego oraz wyższego ryzyka.

Należyta staranność

Opracujemy dla Państwa zasady stosowania środków należytej staranności wobec Klienta właściwych dla danego poziomu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (środki uproszczone/ wzmożone).

Szkolenie podstawowe

Państwa pracownicy, dowiedzą się jakie wyzwania stoją przed Analitykiem AML/ CTF, a także w jaki sposób, przy wykorzystaniu jakich, źródeł, metod oraz narzędzi analityk może w sposób efektywny realizować swoje podstawowe zadania.

Wiedza ekspercka

Pracownicy odpowiedzialni w Państwa firmie za procesy AM/ CTF, pozyskają praktyczną wiedzę w zakresie oceny ryzyka, a także stosowania, adekwatnych do poziomu ryzyka, środków należytej staranności wobec Klientów.

Rekrutacja

Korzystając z usługi wsparcia w procesie rekrutacji uzyskacie Państwo racjonalne zapewnienie, że wybrany przez Państwa kandydat na Analityka AML/ CTF będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy fachowej.

Close Menu